EPC’nin Etik Kuralları

EPC nin ÇALIŞANLARINA Karşı Sorumlulukları: / EPC’ nin Etik Kuralları:

EPC Enerji ve Güç Dönüşüm Sistemleri olarak, hedeflerimize ulaşmada çalışanlarımızın katkısının büyük olacağı bilincindeyiz. Bu yüzden çalışanlarımızın işe alımında, EPC deki çalışma yaşantıları boyunca ve ayrılık süreçlerinde, İş Kanunu’nun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ve KVKK’ nun gerekleri ile birlikte aşağıdaki Etik Kurallara sadık kalmayı ilke edindik.

Ayrımcılık:

Çalışan bir kişinin, yaşı, cinsiyeti, kökeni, medeni hali, cinsel yönelimleri, inançları, genetik özellikleri, etnik bir gruba gerçek ya da varsayılan üyeliği, ulus ya da ırkı, fiziksel görünümü, özrü, sağlık durumu, gebelik, soyadı, siyasi görüşü, dini inançları,  nedeniyle farklı muamele gördüğü bir durumdur. EPC’ de bu bilgiler genelde gizli tutulur ve çalışma hayatı boyunca hiçbir aşamada çalışan ile ilgili verilecek kararlarda etkin olmaz. Birisi hakkında şaka yapmak ya da derilerinin rengine, ulusal kökenlerine, dinlerine ve hatta lehçelerine dayalı olarak onları aşağılamak, tek kelimeyle tolere edilemez. Bu, onları hak ettikleri saygıdan mahrum bırakmaktır.

Çalışanların birbirleri ile veya amirlerin çalışanlar ile onları küçük düşürücü, korkutucu, düşmanca, moral bozucu, istismarcı / ağzı bozuk veya saldırgan bir ortam yaratmaları EPC olarak çalışana yapılan Taciz olarak kabul görür ve kesinlikle tekrarına izin verilmez. Çalışanlar, bu tip tacizlere maruz bırakılmamalıdır.

İşe Alım:

Şirketimizin gelişen talepler doğrultusunda oluşan eleman ihtiyacı; din, dil, cinsiyet, ırk ve memleket ayrımı yapılmaksızın, eğitim, tecrübe ve beceri değerlendirmesi ile karşılanır. Daha önce şirketimizde staj yapmış, tanıdığımız kişilerin önceliği bulunmaktadır. Bu yüzden şirketimiz, imkanlar dahilinde stajyer öğrenci çalıştırmayı hem bir sosyal sorumluluk hem de bir eleman politikası olarak benimsemiştir. İşe alımda bir diğer etiğimiz 16 yaşın altında personel çalıştırmamaktır.

Ücretlendirme:

Çalışanların ücretleri eğitim düzeyleri, yetkinlikleri, performansları ve piyasa değerleri dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamda, Şirketimizin İnsan Kaynakları Bölümü, her yıl piyasa ücret araştırması yapmakta, farklı sektörde ki firmaları da dikkate alarak, her firmanın ücret yapısı kıyaslanarak, üst yönetimi bilgilendirilmektedir. Ücretlere ilişkin tüm bilgilerin kişiye özel olması nedeni ile bu konuda gizlilik esastır ve çalışanlarımızdan bu konuya özen göstermeleri istenmektedir.

Çalışanlarımızın bordroları, kendilerine şifreli mail olarak gönderilmekte ve diğer çalışanlar ile paylaşmaları istenmemektedir.

Çalışanlarımızın fazla çalışmaları; yasal mevzuata uygun olarak ücretlendirilir. Ücret ödemeleri çalışma ayını takip eden ayın ilk haftasında aylık olarak ödenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği:

Çalışanlarımızın iş yaşantıları süresince, iş kazalarına maruz kalmamaları ve işyeri ortamının her türlü riske karşı korunması için gerekli tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar ( KKD ) ın temini ve çalışanların kullanımını sağlamak, bu konudaki önem verdiğimiz başka bir ilkemizdir. İşyerindeki tehlikeleri, güvenli çalışma uygulamalarını ve acil durum prosedürlerini anlamalarını sağlamak için Çalışanlarımıza yeterli bilgi, eğitim, rehberlik ve denetim sağlanır.

Her ne kadar iş kazalarının olmaması için tedbir alsak da oluşan kötü bir durumda çalışanlarımızın sağlığı için gereken tüm imkanlar kullanılacaktır.

Eğitim:

EPC ürün ve hizmet kalitesinin, çalışanlarına vereceği eğitim ile gelişeceği bilincindedir. İşe girişte oryantasyon / uyum eğitimi, çalışma süresince de iş başı eğitimleri, personel beceri / yetenek geliştirici eğitimler vererek; çalışanlarının sosyal ve iş ortamındaki bilgi düzeyleri arttırılır.

Çalışma Ortamı ve Çevre:

Tüm Çalışanlarımıza, hizmet aldığımız firma çalışanlarına ve ziyaretçilerimize; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ilkelerimizin başında gelir. Tüm Çalışanlardan İşyeri Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelikleri olarak ele almaları beklenir.

Çalışanlarımıza hem iş ortamında hem de yaşadıkları çevrede, doğaya daha duyarlı, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan, atık kontrolü yapan, çevre dostu bireyler olarak yetiştirmek için düzenli eğitim verilir.

Enerji ve doğal kaynakların daha verimli kullanımı için çalışma ortamında tedbirler alınır.

İletişim:

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın içinde dil farklılığı olanlar var ise bu bir ayrımcılık konusu olmadan rahtça iletişim kurmaları için destek verilir.

İbadet:

Çalışanlarımıza; çalışma saatleri içinde yapılan işleri engellemeyecek şekilde, dini inanışlarının gereği ibadet edebilme izni verilir.

EPC bünyesinde görev yapan her düzeydeki çalışanımız, iş akitlerinin ayrılmaz parçası olarak Yönetmelik ve Etik İlkeler ve bu ilkelere ilişkin sorumluluklar hakkında bilgilendirilir ve ilkelerin okunduğu ve anlaşıldığına dair alınacak bir taahhütname İnsan Kaynakları Departmanı tarafından özlük dosyasında muhafaza edilir.

Etik ilkelere Şirket Kurumsal internet adresinde de ayrıca yer verilir.

Çalışanlar Etik İlkeler konusunda, ihtiyaç duyduklarında üst yöneticilerine veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne danışabilirler.

 

 

Ertuğrul SÖZMEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Lütfen bizimle iletişime geçiniz!